© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.
КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ                        

Предлагаме комплексно проектиране, съставено от пълна проектна документация по всички части, необходими за одобряване на инвестиционен проект от съответната местна, държавна или друга институция и издаване на разрешение за строеж:

        част "Архитектурна"
        част "Конструктивна"
        част "Електрическа"
        част "Водоснабдяване и канализация"
        част "Отопление, вентилация и климатизация"
        част "Паркоустройство и благоустройство"
        част "Вертикална планировка"
        част "План за безопасност и здраве"
        част "Пожарна безопасност"
        част "Енергийна ефективност"
        част "Технологична"
        част "Интериор и обзавеждане"

Проектантското ни бюро поддържа контакти с правоспособни специалисти за извършване на технически контрол по част "Конструктивна" и доклад "Оценка на съответствие за енергийната ефективност".

Нашият екип ще Ви консултира колко от тези части задължително трябва да се включат в съдържанието на проектната документация, което зависи от целта на конкретния инвестиционен проект, неговата специфика и категория.